Terms and Conditions

REGULAMIN SERWISU Pozywnie.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I
DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://pozywnie.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Usługi są skierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym, EOG (ang. European Economic Area, EEA). Do umów zawartych z Klientami stosuje się prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Konsumentów wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumentów praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa ich stałego miejsca zamieszkania.

3.         Podstawowe definicje:

  1. Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu pozywnie.pl;

2)         Usługodawca prowadzący
działalność pod firmą MISKY Aleksander Misky ul. Zakopiańska 3, 44-164 Gliwice NIP: 9691624824

3)         Klient lub Użytkownik:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
która nawiąże stosunek prawny ze Trenerem w zakresie działalności Serwisu.
Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak
oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4)         Konsument: Klient będący
osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5)         Serwis: platforma
informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem domena.pl , oferująca dostęp do Usług
Elektronicznych, w tym Sklep;

6)         Usługa Elektroniczna –
usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta
za pośrednictwem Serwisu;

7)         Sklep: Usługa
elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
internetowym domena.pl w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży
na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty
elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy następuje
poza internetem;

8)         Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona
indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w
systemie teleinformatycznym Trenera, w którym gromadzone są dane podane przez
Klienta, Klient uzyskuje dostęp do Produktów oraz gromadzone są informacje o
czynnościach w ramach Sklepu;

9)         Produkt – Produkty lub
usługi sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Trenera;

10)      Umowa – umowa na odległość, dotycząca
zakupu Produktu;

11)      Formularz – skrypt stanowiący środek
komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub
dokonanie innych czynności w Serwisie;

12)      Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu
złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

4.         Regulamin dostępny jest na stronie
internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest
także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje
się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną). 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I
TECHNICZNE

1.         Dane do kontaktu z Usługodawcą:
adres: 810 Pony Express Rd

Cheyenne, Wyoming 82009, e-mail:
kontakt@domena.pl

2.        
Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z
Regulaminem.

3.         Usługodawca oferuje następujące rodzaje
usług świadczonych drogą elektroniczną:

1)      Sklep;

2)      Konto;

3)      Serwis informacyjny.

4.         Wymagania techniczne niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca
wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla
komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x,
natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4:
Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.

5.         Korzystanie z Serwisu może się wiązać z
zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy,
ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania
tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników
przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.         Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej
usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez
Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji
zamieszczonej w Serwisie). Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z
bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez
usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych
Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń stron.

7.         Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych
Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet.
Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych
poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim
przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się
automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa
nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu
przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy
to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

8.         Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie
łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji
finansowych.

9.         Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje
kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.
2017.2070 t.j. ze zm.).

10.      Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

11.      Istnieje możliwość skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w
stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą
elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution),
dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. SERWIS INFORMACYJNY

1.         Usługodawca zamieszcza w Serwisie
informacyjnym porady z zakresu  treningów, przykładowe informacje od
innych Użytkowników o efektach treningów i diet (metamorfozy).

2.         Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu
informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z
odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:

1)     
przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.)
stanowiących treść Serwisu informacyjnego;

2)     
komentowanie informacji;

3)     
wysyłanie swoich zdjęć oraz nagrań video z ćwiczeń.

3.         Korzystanie z Serwisu informacyjnego może
odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze
zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami,
zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie
publicznie.

4.         Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z
Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 4. KONTO

1.         Rejestracja Konta na
stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań:
Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i
składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany
przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający
weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz
hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu
udostępniane.

2.         Konto umożliwia
Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie
Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i
korzystanie z Produktów.

3.         Usługa Elektroniczna
Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów
i Korzystanie z Produktów wymaga wykupu abonamentu zgodnie z rozdziałem 5.

4.         Klient może w każdym
czasie zrezygnować z Konta poprzez przesłanie odpowiedniego żądania drogą
elektroniczną na adres e-mail: kontakt@domena.pl. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie
utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów.

ROZDZIAŁ 5. SKLEP

§ 1. Produkty

1.        
Produkty stanowią materiały edukacyjne, które – w zależności od rodzaju
Produktu – mogą mieć formę tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video,
konsultacji osobistej drogą elektroniczną (e-mail,telefoniczna/Skype)

2.        
Produkty to:

1)            
Konsultacja e-mail na miesiąc – zawierająca jednorazową konsultację z rozpisaną
dietą lub treningiem, przygotowaną w oparciu o ankietę od Klienta. Usługa
świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta
elektroniczna);

2)            
Pakiet e-mail – zawierający plan żywienia, rozpisany trening oraz suplementację,
monitorowanie efektów oraz kontakt e-mail oraz dodatkowe nagrania edukacyjne .
Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta
elektroniczna) przez okres (abonament) wybrany przez Klienta. Dostępne
abonamenty – 3 miesiące, 6 miesięcy;

3.        
Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie. Wszystkie Produkty
oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

4.        
Korzystanie z Produktów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich
przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W
szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione
jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie
publicznie.

5.        
Na Produkty nie jest udzielana gwarancja. Usługi posprzedażowe (poza związanymi
z korzystaniem z Produktów) nie są świadczone.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1.        
Zamówienie Produktu może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego
w Sklepie.

2.        
Przy składaniu Zamówienia Klient zakłada Konto w Serwisie, które jest niezbędne
do korzystania z Produktu.

3.        
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie
dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.

4.        
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.

5.        
Zamówienia  w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego
dnia roboczego.

6.        
Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku
(pola) oznaczonego „Kupuję i płacę” Klient otrzyma na wskazany przez Klienta
adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

§ 3. Płatności

1.         Wszystkie
ceny Produktów podawane w Zakładce Produkty/Konsultacje są cenami ostatecznymi
w złotych polskich (Usługodawca nie jest płatnikiem VAT). Cena podana w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2.         Klient
może wybrać formę płatności:

1)         przelew
tradycyjny – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać
należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja
Zamówienia  następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym
Usługodawcy;

2)         zapłata
za pośrednictwem systemu płatności tpay albo paypal –
przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za
pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po
zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;

3)         zapłata
kartą płatniczą – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien
dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranej karty. Realizacja Zamówienia
następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bakowym Usługodawcy.

3.         Zapłata
za abonament może następować w cyklach miesięcznych (dotyczy tylko płatności
kartą płatniczą) lub jednorazowo (w takim przypadku płatności można dokonać w
każdej z dostępnych form).

4.         Serwis
wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie
obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5.         Klient
zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile
wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym
terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu
cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Trener wyznaczy Klientowi
dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni,
Trener może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed
nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

6.         Trener
może stosować promocje lub rabaty na Produkty. Informacje o promocji lub
wysokości rabatu znajdują się w Serwisie https://domena.pl/regulamin/

7.         W
przypadku udzielenia promocji lub rabatu przy zakupie Produktu, odstąpienie od
Umowy lub jej rozwiązanie przez Klienta przed upływem okresu obowiązywania
Umowy skutkuje utratą  promocji lub rabatu, co oznacza obowiązek
zapłaty przez Klienta na rzecz Trenera kary umownej w wysokości różnicy w
cenie. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub
rozwiązania Umowy. Powyższe nie dotyczy Konsumenta.

8.         W
przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez
Konsumenta przed upływem terminu obowiązywania Umowy z przyczyn leżących po
stronie Konsumenta, Konsument zapłaci na rzecz Trenera karę umową w
wysokości wartości ulgi (różnicy w cenie pełnej i promocyjnej/po rabacie)
pomniejszonej o proporcjonalność wartość od dnia zawarcia Umowy do jej
rozwiązania. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia rozwiązania
Umowy.

9.         W
przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez
Konsumenta przed upływem terminu obowiązywania Umowy Konsumentowi
przysługuje zwrot ceny za Produkty w zakresie niewykorzystanym, z tym
zastrzeżeniem, że Konsument zobowiązany jest zwrócić Trenerowi wydatki, które
ten poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz obowiązany jest uiścić
Trenerowi część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom (o
ile wcześniej nie została uiszczona), a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez
ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

10.      W
przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez
Trenera przed upływem terminu obowiązywania Umowy z przyczyn leżących po
stronie Trenera, Trener zapłaci na rzecz Konsumenta karę umowną w wysokości
1000zł. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

11.      Brak
korzystania z Produktu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta,
gdy Trener był gotowy świadczyć usługi, nie rodzi prawa do roszczenia o
zwrot jakichkolwiek kwot.

12.      Podmiotem
świadczącym usługę płatności elektronicznych jest:

1)      [dla tpay] Krajowy
Integrator Płatności S.A.
 z siedzibą w Poznaniu, adres: Św. Marcin
73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu pod numerem KRS 0000412357, NIP:
7773061579, o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980,00 złotych w całości
opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod
numerem IP27/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług
płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego;

2)      [dla PayPal] PayPal (Europe) S.à r.l.
& Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu, adres: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg,
luksemburska instytucja kredytowa. Nadzór nad wykonywaniem działalności w
zakresie usług płatniczych sprawuje Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja
Nadzoru Sektora Finansowego);

3)      [dla stripe]
Stripe z siedzibą w San Francisco, adres:
510 Townsend StreetSan Francisco, CA 94103, USA.

§ 4. Wykonanie Umowy

1.         Świadczenie
Usług oraz kontakt z Klientem następują:

1)      poza internetem –
dotyczy indywidualnych treningów lub rozmowy (Warszawa, w miejscu ustalonym z
Klientem);

2)      drogą
elektroniczną – dotyczy Pakietów oraz Konsultacji na odległość (online/poczta
elektroniczna/Skype).

2.         Dostęp
do Produktu jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Trenera. Klient
otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Produktu na adres poczty
elektronicznej, wskazany przez Klienta w Formularzu.

3.         Dostęp
do Produktu jest możliwy:

1)         poprzez
link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;

2)         poprzez
Konto w Serwisie.

4.         Dostęp
do Produktów jest aktywny przez czas wynikający z abonamentu wykupionego przez
Klienta. W zależności od Produktu Klient może wybrać:

1)      abonament
na 12 miesięcy;

2)      abonament
na 6 miesięcy;

3)      abonament
na 3 miesiące.

4)      abonament
na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia

5.         Jeżeli
umowa została zawarta na czas określony (3,6 lub 12 miesięcy), a Klient nie
złoży najpóźniej na cztery tygodnie przed zakończeniem okresu jej obowiązywania
oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, wówczas umowa ulega przedłużeniu na czas
nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę przedłużoną na czas
nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie
zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia
umowy. Jeżeli umowa  została zawarta na czas nieokreślony Klient lub
Trener może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą
odpowiada dniowi zawarcia umowy.

6.         Klient
może złożyć wypowiedzenie, na adres poczty elektronicznej: kontakt@domena.pl
lub na piśmie kierowanym na aktualny adres wskazany na stronie
internetowej www.domena.pl. Klient w wypowiedzeniu podaje swój
numer zamówienia oraz adres-email. W przypadku wypowiedzenia umowy
przez  Trenera wypowiedzenie zostanie złożone na adres e-mail
wskazany przez Klienta do korespondencji.

7.         Zmiana
okresu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony w czasie jej trwania
wymaga zgody obu Stron.

8.    W
okresie aktywnego dostępu do Produktu Klient może korzystać z Produktu
nieograniczoną liczbę razy, o ile nic innego nie wynika z opisu.

9.    Trener
wskazuje, że:

1)         Usługi
są świadczone przez Trenera oraz jego podwykonawców (specjalistów z danej
dziedziny);

2)         Klient
powinien podać dane dotyczące jego stanu zdrowia, aktywności fizycznej, nawyków
żywieniowych, nałogów, alergii, itp.;

3)         stosowanie
treningu może być wykluczone (na czas określony lub nieokreślony) w przypadku
istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Klient przez
przystąpieniem do treningu powinien przeprowadzić z odpowiednim lekarzem
konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań,

4)         skuteczność
treningu jest uzależniona od zaangażowania Klienta (przestrzeganie zaleceń)
oraz jego stanu zdrowia (skuteczność jest wyższa, gdy treningi zostały
rozpisane na podstawie aktualnych wyników badań i informacji od Klienta);

5)         trening
personalny wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakiekolwiek
wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta lub w związku z realizowanym treningiem
występują dodatkowe dolegliwości, Klient powinien  zasięgnąć
konsultacji lekarza lub innego specjalisty.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.        
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
Klientami.

2.        
Trener jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.
2018.1025 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1)      wada fizyczna polega na niezgodności
Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)
     Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju
powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia;

b)
     Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Trener
zapewnił Konsumenta;

c)
      Produkt nie nadaje się do celu, o którym
Konsument poinformował Trenera przy zawarciu umowy, a Trener nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)
     Produkt został Konsumentowi wydany w stanie
niezupełnym.

2)      Produkt ma wadę prawną, jeżeli Produkt stanowi
własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a
także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Trener jest
odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3)      Trener jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za
wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.

4)      Trener jest zwolniony od odpowiedzialności z
tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5)      jeżeli wada fizyczna została stwierdzona
przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej
przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6)      Trener odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada
fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu
Konsumentowi, a jeśli Produktem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz
ruchoma, Trener odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu;

7)      uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a)      żądanie obniżenia ceny Produktu albo
odstąpienie od umowy, chyba że Trener niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę
usunie;

b)      Konsument, może zamiast zaproponowanego przez
Trenera usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast
wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności
z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Trenera. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8)      Konsument, który wykonuje uprawnienia z
tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Trenera dostarczyć rzecz wadliwą do
siedziby Usługodawcy;

9)         Konsument nie może
odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3.      
Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności:

1)
     za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z
Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2)     
za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub
usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących
po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub
Regulaminu.

4.      
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach
internetowych umieszczonych w innych domenach niż domena.pl, do
których linki zawarto w Serwisie.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.        
Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może
nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego
(Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2.        
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Produktu.

3.        
Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o
prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4.        
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
niektórych umów, w tym:

1)        
o świadczenie usług, jeżeli Trener wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Trenera  utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)        
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Trener nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy;

3)        
w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;

4)        
w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)        
w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

6)        
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Trenera o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.      
Trener niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Trener
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.      
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Trenera, Trener nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.      
Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami
wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu.
Trener może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
lub do czasu dostarczenia Trenera dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Trener
zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności
poniesienia tych kosztów.

9.      
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.    
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za
niezawartą.

11.    W
przypadku udzielenia promocji/rabatu przy zakupie Produktu, odstąpienie od
umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje
odstąpieniem/wypowiedzeniem warunków  promocji/rabatu .

11.    
Trener wskazuje, że:

1)     
wykonanie Umowy, np. przeprowadzenie treningu/rozmowy, dostarczenie diety,
rozpiski treningowej, przekazanie drogą elektroniczną Produktu, w sposób zgodny
z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co
oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38
punkt 1 ww. ustawy,

2)     
z uwagi na zakres Umowy przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument
traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy.

§ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.        
Reklamacje Klient powinien kierować do Trenera w formie pisemnej na adres:
kontakt@domena.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej
w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2.        
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta,
ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3.        
Trener zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a
reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Trener nie ustosunkuje się do
reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4.        
Jeśli reklamacja zostanie uznana, Trener podejmie odpowiednie działania.

5.        
Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)
     możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za
pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod
adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2)
     możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 6. DANE OSOBOWE

1.        
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej:
„Rozporządzenie”). W szczególności:

2.         Usługodawca zapewnia,
aby dane te były:

a)         przetwarzane zgodnie z
prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób,
których dane dotyczą;

b)         zbierane w konkretnych,
wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami;

c)         adekwatne, stosowne oraz
ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d)         prawidłowe i w razie
potrzeby uaktualniane;

e)         przechowywane w formie
umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)          przetwarzane w
sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych,

3.         Usługodawca stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4.         Usługodawca zapewnia
dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym
osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

5.         Podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki
uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6.         Usługodawca gwarantuje
realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach
wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1)      prawo wycofania zgody w sprawie
przetwarzania danych osobowych;

2)      prawo do informacji dotyczących ich danych
osobowych;

3)      prawo do kontroli przetwarzania danych, w
tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)      prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)      prawo do
skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony
swoich praw.

7.       Osoba mająca dostęp do danych
osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
Usługodawcy.

8.       Usługodawca zapewnia, że nie
udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii
Europejskiej lub prawo polskie.

9.       W związku z działalnością
gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu
wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1)      podwykonawcom;

2)     
firmie hostingowej,

3)      dostawcy
oprogramowania do obsługi Serwisu,

4)      dostawcy
usług internetowych,

5)      dostawcy
platformy płatności elektronicznych,

6)      dostawcy
oprogramowania do wystawiania faktur,

7)      podmiotom świadczącym obsługę księgową.

10.    
Trener może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa –
przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1)      nazwisko i
imiona Klienta;

2)      numer
ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu,
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)      adres
zamieszkania;

4)      adres do
korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

5)      adresy
elektroniczne Klienta.

11.    
Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie
następujących danych:

1)     
numer telefonu;

2)      Skype.

12.    
Trener może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku
oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na
potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Trenera, inne dane dotyczące
Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Prawa do Serwisu oraz treści w nim
zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2.       Adres Serwisu, pod którym jest dostępny
Serwis, a także zawartość strony internetowej domena.pl stanowią
przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo
własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3.       Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty
graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki
towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich
właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie
lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony domena.pl bez
zgody właściciela jest zabronione.

4.       Korzystanie z Serwisu nie oznacza
nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach
niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych
utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze
zm.).

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.         Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.         Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby
Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich
przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania
pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu
postępowania cywilnego).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumentów)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia
umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

MM FIT ELITE LLC

810 Pony Express Rd

Cheyenne, Wyoming 82009 

e-mail kontakt@domena.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie
jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy
Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumenta)

 ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko
Klienta)

………………………………………..

(adres do
korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do
kontaktu)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy na odległość, zawartej w dniu …………..
………………………………………… i dotyczącej …………………………………………… …………………………………… za cenę 
………………………………………………..

Poniżej wskazuję dane do
zwrotu ceny, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis
Klienta,

jeśli formularz jest
wysyłany w formie papierowej)